Provozní řád Centrum Pilné včelky

 

Všeobecné podmínky

Provozovna Centra Pilné včelky (dále CPV) je Pacajevova 30, Praha 4, 149 00. Má platné souhlasné rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy, odbor hygieny dětí a mladistvých.

Provozní doba CPV je od pondělí do neděle dle rozvrhu hodin kurzů (dále RH), přednášek a dalších aktivit. Provozovnu CPV je možné pronajmout na individuální akce dle předchozí domluvy. Recepce je obsazena pondělí až čtvrtek 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00. Informace podáváme telefonicky CPV. Neodpovídáme na SMS zprávy.

V prostorách recepce a šatny jsou nástěnky, kde jsou vyvěšené vždy aktuální informace o kurzech a plánovaných aktivitách. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.rcpilnevcelky.cz nebo na FB profilu (Rodinné centrum Pilné včelky).

Recepce slouží i jako minikavárna a prostor před začátkem a po ukončení navštěvovaného kurzu. Konzumování potravin mimo určené prostory je zakázáno vyjma pitného režimu v průběhu lekce.

Při příchodu ukládejte boty a bundy v šatně a příruční věci ukládejte do boxu, který jsou tomu určené. Boxy je možné vzít sebou na lekci. CPV neodpovídá za cennosti ponechané v šatně.

Kočárky je možné ponechat pod stříškou před CPV nebo na požádání uložit do jiných prostor. Prostor není hlídaný.

Na jednotlivé lekce prosím převlékněte děti a sebe do vhodného a čistého oblečení. V prostorech, kde se konají lekce, jsou miminka i děti plazící se a lezoucí.

V průběhu lekce a během pobytu v prostorech CPV je rodič nebo doprovázející osoba zodpovědná za zdraví dítěte i své. V případné úrazy v průběhu lekce nebo v prostorách CPV budou řádně sepsané. Lektor je povinen poskytnout první pomoc a v případě nutnosti přivolat záchrannou službu.

V průběhu kurzů nepoužívejte pomůcky bez dovolení lektorů a názorné ukázky zacházení. Mohlo by dojít k úrazu nebo neúmyslnému poškození. Za způsobené škody na zdraví v případě nedodržení tohoto pokynu není zodpovědné CPV.

V případě obavy ohledně použití pomůcky nebo provedení určité činnosti je možno odmítnout provedení úkonu.

V kurzech, kde jsou děti bez doprovodu, odpovídá lektor za svěřené děti. CPD neodpovídá za bezpečnost dětí na kurzech organizovaných externími organizacemi.

Do prostorů CPV nevoďte děti nemocné (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný – dráždivý kašel, průjem, zvracení a další infekční nemoci). V případě podezření lektora na nemocné dítě si CPV vyhrazuje právo ukončit lekci dítěte a doprovázené osoby. Průhledná rýma není považována za infekční onemocnění.

V prostorech CPV jsou toalety zvlášť určené pro dospělé osoby a děti. Prosíme doprovody dětí, aby využívaly pouze WC pro dospělé osoby. V prostorech CPV je přebalovací pult a speciální koš na pleny. Vhazujte pleny pouze do tohoto koše.

V prostorech CPV třídíme odpad. Prosíme o odhazování odpadu do určených nádob.

Žádáme rodiče o navrácení všech hraček a cvičebních pomůcek na svá místa. Veďte k tomu i Vaše děti. Pokud Vaše dítě některou pomůcku nebo hračku zničí, nebo ji najdete již poničenou, prosíme o sdělení této skutečnosti personálu CPV. Děkujeme, že tím dbáte o zdraví všech dětí.

 

Zápis do kurzů

Zápis do jednotlivých kurzů probíhá v předem oznámených termínech, které jsou zveřejněné na nástěnkách a webových stránkách CPV. Zápis do kurzů je také možný prostřednictvím rezervačního systému CPV (https://pilnevcelky.auksys.com/). Předpokladem k úspěšnému přihlášení na kurz je vyplnění přihlášky, seznámení se s provozními podmínkami a zaplacení kurzovného.

S osobními údaji uvedenými v přihlášce se CPV zavazuje nakládat dle platných zákonů České republiky. Údaje uvedené v přihlášce může CPV využít pouze pro svojí potřebu tj. zasílání informačních materiálů atd. CPV se zavazuje, že neposkytne bez Vašeho svolení údaje třetím osobám.

Kurzovné je možné zaplatit hotově na recepci nebo převodem na účet CPV. Po uhrazení kurzovného obdržíte permanentku, kde se zaznamenávají jednotlivé lekce a náhrady. Permanentky nejsou nepřenosné.

Kurzy vedou zkušení lektoři s pedagogickým, zdravotnickým vzdělání, se specializací na speciální pedagogiku, zdravotní tělocvik a mající praxi v práci s dětmi. Lektoři jsou proškoleni kurzy první pomoci, požární ochrany a bezpečnosti práce.

Dodržujte prosím čas začátku lekce. Vašim pozdním příchodem může dojít k narušení lekce.

Kurzy jsou rozděleny na jednotlivá období (září až leden, únor až červen). V období červenec a srpen jsou kurzy omezené.

Kurzovné se platí dle počtu dní v daném období. Kurz je možno začít navštěvovat i v průběhu daného období nebo navštěvovat kurz v jednotlivých lekcích (podmínkou je volné místo). Jednotlivé lekce jsou ve svém součtu dražší než permanentka na celý kurz. Informace o cenách jednotlivých kurzů naleznete v ceníku kurzů na webových stránkách nebo na nástěnkách v prostorách CPV.

V případě zájmu lze uskutečnit přesun z kurzu do kurzu, pokud jsou volná místa v novém požadovaném kurzu.

 

Omluvy a náhrady lekcí

Omluvy z jednotlivých lekcí jsou možné nejpozději do 7:00 v den dané lekce. Omluvy se provádí SMS zprávou na telefonní číslo recepce nebo prostřednictvím rezervačního systému CPV. Telefonní číslo recepce je 608522210, pokud není recepce v provozu, můžete použít e-mail: info@rcpilnevcelky.cz. Další telefonické a emailové kontakty jsou uvedeny na webových stránkách.

Na SMS neodpovídáme.

Neomluvené lekce nelze nahradit.

Náhrady řádně omluvených lekcí lze uskutečnit pouze v daném období, kdy probíhá kurz a pouze na kurzu se stejnou náplní. Nahradit lze 2 omluvené lekce.

V případě dlouhodobé nemoci nebo pobytu v nemocnici se náhrady řeší s pracovníkem CPV. Pokud nelze omluvené lekce nahradit, tj. jedná se o kurz pouze v jednom termínu, lze nahradit lekce v jiném kurzu nebo po další domluvě s CPV.

Náhrady v případě náhlého onemocnění lektora či nepředvídatelné události, která znemožní konání kurzu, bude klientům poskytnuta náhrada kurzu, která bude řešena v konkrétní situaci.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všechny nám poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby RCPV, jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky.

 

Jméno a příjmení dítěte:

 

……………………………………………………………………………………………

 

Jméno a příjmení doprovodu:

……………………………………………………………………………………………

 

Provozní řád Centra Pilné Včelky jsem četl (a) a byl(a) jsem informován (a) o všech skutečnostech, týkajících se kurzů:

 

Datum a podpis rodiče (zákon.zástupce)

 

 

V Praze dne