Provozní řád školky Pilné včelky – pobočka Háje ke stažení ZDE

Provozní řád školky Pilné včelky – pobočka Chodov ke stažení ZDE

 

Provozní řád školky Pilné včelky HÁJE
Školka Pilné včelky je čistě soukromým zařízením, které vzniklo na základě Živnostenského oprávnění,
nepodléháme síti Ministerstva školství ČR, a tudíž nemáme nárok na žádné státní dotace ani příspěvky. Náš
program je ale i přesto výborně vypracovaný a vychází z programů vzdělávání MŠ v ČR. Klademe důraz na
zdravé životní návyky a návrat k přirozenosti dítěte, tedy k pohybu, což zajistí dítěti nejen fyzickou, ale také
psychickou odolnost a zdravé myšlení. Cílem našeho programu je zajistit dětem všestranný rozvoj. Individuálním
přístupem se snažíme rozvíjet přirozené znalosti a dovednosti dítěte. Věříme, že je potřebné dítě jednoznačně
podpořit. Všechny děti jsou vychovávány společně bez rozdílu věku, což zajistí přirozené sociální prostředí a naučí
děti toleranci, sebeúctě, respektu a pomoci druhým. Výuka probíhá pomocí hudební, výtvarné, tělesné a
dramatické výchovy, formou hry. Básničky, písničky, pohádky, výtvarné aktivity, divadlo, pohyb – vaše děti si ani
neuvědomí, že se něčemu učí a výsledky jsou překvapivé.

Provoz školky
 do školky přijímáme děti od 1 roku (po domluvě možno i mladší)
 zápisy a přijímání dětí se provádějí v průběhu celého roku až do naplnění kapacity
 předpokladem k úspěšnému zapsání dítěte je řádně vyplněná přihláška s potvrzením o řádném očkování,
zaplacení registračního poplatku, podepsání souhlasného formuláře s provozním řádem
 do jedné třídy jsou zařazovány děti různého věku
 ve školce je možné individuální hlídání dětí – dítě začleníme do programu
 rodiče jsou povinni předat osobně dítě v čase od 7:30 do 8.45 hodin nebo dle dohody v jiném
 jak u nás probíhá den aneb náš denní režim:
7:30-8:45 příchod dětí do školky, volná hra
8:45-9:30 přivítání, rozcvička, ranní kroužek, zpívání
9:30-10:00 hygiena, svačina
10:00-11:30 výtvarné, pracovní činnosti, práce na projektech, pobyt venku, pohybovky
11:30-12:00 hygiena, oběd
12:00-12:30 volná hra, vyzvedávání dětí
12:30-14:30 polední klid s pohádkou, spánek nebo možnost výběru jiné činnosti
14:30-15:00 hygiena , svačina
15:00-17:00 volná hra, pobyt venku, vyzvedávání dětí
po 17:00 možnost individuálního hlídání (po domluvě)
 provoz školky může být neočekávaně omezen z důvodu vyšší moci. Informaci o omezení, případně
přerušení provozu v tomto případě zveřejníme neprodleně.
 v případě mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je školka vždy povinná postupovat dle
pokynů KHS a dodržovat všechny aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou
KHS nebo plošně MZ.
Předávání dětí
 Chůvy odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je
opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají.
 Chůvy jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným na konci tohoto
dokumentu, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí chůva předat dítě jiné osobě,
než zákonným zástupcům.
 Pokud zákonný zástupce neuhradí školkovné nebo náklady za stravování ve stanoveném termínu a
nedohodne si jiný termín úhrady, můžeme rozhodnout o ukončení docházky.
 Do školičky jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný –
dráždivý kašel, průjmy, zvracení, zánět spojivek atd.…).
 Výskyt infekčního onemocnění v rodině je hlásí rodič ihned (neštovice, žloutenka, spála, mononukleóza aj.)
 Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte chůvě oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či
jeho chování. Onemocní-li dítě v průběhu dne ve školičce, chůva oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou
povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Pokud jsou
rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu, je nutné, aby tak učinili. Je to v zájmu a pro bezpečnost
všech dětí naší školičky.
 Stane-li se úraz ve školičce, zajistíme dle závažnosti ošetření dítěte. V každém případě tuto vzniklou
skutečnost řešíme a to neprodleně s rodiči či zákonným zástupcem. Při vážném úrazu je volána rychlá
záchranná služba.
 Děti se mohou zúčastnit zájmové činnosti, která probíhá nad rámec běžné výchovné činnosti – samozřejmě
po dohodě s rodiči.
Platba školkovného, omlouvání dětí, nahrazování za řádně omluvené zmeškané dny ve
školce
 Výše školkovného je určena dle platného ceníku a je stanoveno na období, kdy je dítě k docházce
přihlášeno (přihlášení k docházce nemusí být vždy naplněno fyzickou docházkou dítěte do školky).
 Rodiče omlouvají děti vždy dopředu telefonicky, sms nebo osobně. Nejpozději však do 7:30 hodin v den
omluvy.
 Pozdější omluvy bereme jako neomluvené a tudíž bez možnosti náhrady. V případě, že dítě není řádně
omluvené, rodič hradí i oběd.
 Pouze po předchozí dohodě lze první den řádné omluvy vydat oběd do přinesených nádob v čase 12:00-
12:30hod.
 Řádně omluvené náhrady školky u pravidelně docházejících dětí tj. 3 až 5x týdně, řešíme převodem
školkovného do dalšího měsíce mínus 25% z ceny nebo náhradou.
 Řádně omluvené náhrady školky u dětí docházejících 1 x celý den a 2x týdně je možné řešit náhradou (tj.
navýšení docházky) následující měsíci po dohodě dle kapacity školky. V případě, že není v následujícím
měsíci volné místo se částka za ne odchozené dny nevrací.
 Školkovné je třeba uhradit nejpozději do 7. dne daného měsíce po obdržení vyúčtování, bankovním
převodem na účet číslo 2500662632/2010 (Fio banka).
 Paušální školkovné (7.590,- nebo 4.950,-) se hradí vždy do 5. kalendářního dne daného měsíce.
 Pokud školkovné není uhrazeno více jak 2x v stanoveném termínu může být dítě vyloučeno z docházky.
 Registrační poplatek ve výši 1500,- Kč je splatný při zápisu dítěte. Registrační poplatek je nevratný.
Sourozenecká sleva 15% z ceny školkovného.
 V případě změny docházky (náhrady) , je třeba neprodleně informovat minimálně 48 hodin předem.
V odůvodněných případech možnost individuální domluvy.
 V případě dlouhodobé nemocnosti (déle než 1 kalendářní měsíc) potvrzené lékařem řešíme náhrady
individuálně.
Rodiče mají právo
 Kdykoli přivést nebo vyzvednout své dítě ze školky (po dohodě).
 Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 Po dohodě s chůvou být přítomni činnostem ve třídě.
 Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školičky.
 Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu.
 Pověřit chůvu, aby předávala jejich dítě písemně pověřeným osobám.
 Zúčastňovat se akcí pořádaných školičkou.
 Zapojení do výchovného procesu, konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné problémy svého dítěte s chůvou.
Rodiče mají povinnost
 Při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace, nutné k řádné evidenci dítěte (zdravotní pojišťovna a
telefonní spojení na rodiče či jiného zákonného zástupce)
 Veškeré změny hlásit při příchodu a sepsat je písemně s chůvou – nahlásit změny v adrese, emailu, telefonu
apod.
 Odpovědnost za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí ve školičce i při pobytu venku (pro pobyt v
školičce doporučujeme bačkory, ne pantofle, oblečení pohodlné, náhradní oblečení včetně spodního prádla,
další po dohodě). Zodpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do školičky.
 Předat chůvě řádně označené pití .
 Předat osobní věci řádně označené a uložit na určené místo.
 Omlouvat nepřítomnost dítěte.
 Hradit úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu a to dle předchozí domluvy – hotově či
bezhotovostně.
 Onemocní-li dítě během dne, urychleně jej vyzvednout a zařídit lékařské ošetření.
 Předávat své dítě výhradně chůvě – neposílat samotné
 Rodič dává svůj souhlas školce k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje
svého dítěte a sebe v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č.2016/679 ze dne 27.
Dubna 2016, obecným nařízení o ochraně osobních údajů („ nařízení“ ).
 Souhlasím, že se dítě může účastnit výletů a procházek mimo prostory školky Pilné včelky ANO / NE
 Souhlasím s uveřejněním fotografií dítěte na webových a facebookových stránkách naší školky
www.rcpilnevcelky.cz ANO / NE
Kontakty
 Omluvy sms : Jméno dítěte + den omluvy na tel. číslo školky ……………………………………
 Veškerá ostatní přání či připomínky (náhrady, docházka atd.) emailem: skolka@rcpilnevcelky.cz.
 Zodpovědné osoby na vyzvedávání dítěte:
Jméno dítěte:……………………….……………………Datum narození: ……..………………….……….…
Jméno a příjmení osob:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Práva, povinnosti a podmínky Školky Pilné Včelky jsem četl(a) a souhlasím s nimi:
Datum a podpis rodiče (zákonného zástupce)
V Praze dne………………………….
……..…………………………………………………….