Provozní řád školky Pilné včelky

Školka Pilné včelky je čistě soukromým zařízením, které vzniklo na základě Živnostenského oprávnění, nepodléháme síti Ministerstva školství ČR, a tudíž nemáme nárok na žádné státní dotace ani příspěvky. Náš program je ale i přesto výborně vypracovaný a vychází z programů vzdělávání MŠ v ČR. Klademe důraz na zdravé životní návyky a návrat k přirozenosti dítěte, tedy k pohybu, což zajistí dítěti nejen fyzickou, ale také psychickou odolnost a zdravé myšlení. Cílem našeho programu je zajistit dětem všestranný rozvoj. Individuálním přístupem se snažíme rozvíjet přirozené znalosti a dovednosti dítěte. Věříme, že je potřebné dítě jednoznačně podpořit. Všechny děti jsou vychovávány společně bez rozdílu věku, což zajistí přirozené sociální prostředí a naučí děti toleranci, sebeúctě, respektu a pomoci druhým. Výuka probíhá pomocí hudební, výtvarné, tělesné a dramatické výchovy, formou hry. Básničky, písničky, pohádky, výtvarné aktivity, divadlo, pohyb – vaše děti si ani neuvědomí, že se něčemu učí a výsledky jsou překvapivé.

Provoz školky

 • do školky přijímáme děti od 1 roku (po domluvě možno i mladší)
 • zápisy a přijímání dětí se provádějí v průběhu celého roku až do naplnění kapacity
 • předpokladem k úspěšnému zapsání dítěte je řádně vyplněná přihláška s potvrzením o řádném očkování, zaplacení registračního poplatku, podepsání souhlasného formuláře s provozním řádem
 • do jedné třídy jsou zařazovány děti různého věku
 • ve školce je možné individuální hlídání dětí – dítě začleníme do programu

Předávání dětí

 • Rodiče jsou povinni předat osobně dítě od 7:30 do 8.50 hodin nebo dle dohody v jiném čase.
 • Lektorky odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají.
 • Lektorky jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným na konci tohoto dokumentu, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí lektor předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům.
 • Pokud zákonný zástupce neuhradí školkovné nebo náklady za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si jiný termín úhrady, můžeme rozhodnout o ukončení docházky.
 • Do školičky jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný – dráždivý kašel, průjmy, zvracení, zánět spojivek atd.…)
 • Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte lektorce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování. Onemocní-li dítě v průběhu dne ve školičce, lektorka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Pokud jsou rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu, je nutné, aby tak učinili. Je to v zájmu a pro bezpečnost všech dětí naší školičky.
 • Stane-li se úraz ve školičce, zajistíme dle závažnosti ošetření dítěte. V každém případě tuto vzniklou skutečnost řešíme a to neprodleně s rodiči či zákonným zástupcem. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba
 • Děti se mohou zúčastnit zájmové činnosti, která probíhá nad rámec běžné výchovné činnosti – samozřejmě po dohodě s rodiči.

Platba školkovného, omlouvání dětí, nahrazování za řádně omluvené zmeškané dny ve školce

 • Výše školkovného je určena dle platného ceníku a je stanoveno na období kdy je dítě k docházce přihlášeno (přihlášení k docházce nemusí být vždy naplněno fyzickou docházkou dítěte do školky…..
 • Rodiče omlouvají děti vždy dopředu telefonicky nebo osobně. Nejpozději však do 8:00 hodin v den omluvy.
 • Pozdější omluvy bereme jako neomluvené a tudíž bez možnosti náhrady. V případě, že dítě není řádně omluvené, rodič hradí i oběd.
 • Řádně omluvené náhrady školky u pravidelně docházejících dětí tj. 3 až 5x týdně, řešíme převodem školkovného do dalšího měsíce mínus 15% z ceny nebo náhradou.
 • Řádně omluvené náhrady školky u dětí docházejících 1 až 2x týdně je možné řešit náhradou v daném měsíci po dohodě. Zaplacené školkovné se nepřevádí do dalšího měsíce.
 • Školkovné je třeba uhradit nejpozději do 7. dne daného měsíce po obdržení vyúčtování, bankovním převodem na účet číslo 2500662632/2010 (Fio banka) .
 • Pokud školkovné není uhrazeno více jak 2x v stanoveném termínu je dítě vyloučeno z docházky.
 • Registrační poplatek ve výši 1200,- Kč je splatný při zápisu dítěte. Registrační poplatek je nevratný.  Sourozenecká sleva 15% z ceny školkovného.
 • V případě změny docházky, je třeba neprodleně informovat minimálně 48 hodin předem. V odůvodněných případech možnost individuální domluvy.
 • V případě dlouhodobé nemocnosti ( déle než 1 kalendářní měsíc) lze požádat o přerušení nebo ukončení docházky. V případě přerušení docházky je nutné uhradit minimální povinnou docházku tj.4 x půl den (1920,-Kč).

Rodiče mají právo

 • Kdykoli přivést nebo vyzvednout své dítě z mateřské školy (po dohodě)
 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • Po dohodě s paní učitelkou být přítomni činnostem ve třídě
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školičky
 • Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu
 • Pověřit lektora, aby předával jejich dítě písemně pověřeným osobám
 • Zúčastňovat se akcí pořádaných školičkou
 • Zapojení do výchovného procesu, konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné problémy svého dítěte s lektorem

Rodiče mají povinnost

 • Při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace, nutné k řádné evidenci dítěte (zdravotní pojišťovna a telefonní spojení na rodiče či jiného zákonného zástupce)
 • Veškeré změny hlásit při příchodu a sepsat je písemně s lektorem – nahlásit změny v adrese, emailu, telefonu apod.
 • Odpovědnost za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí ve školičce i při pobytu venku (pro pobyt v školičce doporučujeme bačkory, ne pantofle, oblečení pohodlné, náhradní oblečení včetně spodního prádla, další po dohodě)
 • Zodpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do školičky
 • Předat lektorce řádně označené pití a svačinu v krabičce
 • Předat osobní věci řádně označené a uložit na určené místo
 • Omlouvat nepřítomnost dítěte
 • Hradit úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu a to dle předchozí domluvy bud hotově či bezhotovostně
 • Onemocní-li dítě během dne, urychleně jej vyzvednout a zařídit lékařské ošetření
 • Předávat své dítě výhradně lektorce – neposílat samotné

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 • Všechny nám poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby RCPV, jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky.
 • Souhlasím, že se dítě může účastnit výletů a procházek mimo prostory školky Pilné včelky.      ANO / NE
 • Souhlasím s uveřejněním fotografií dítěte na webových a facebookových stránkách naší školky www.rcpilnevcelky.cz       ANO / NE

Kontakty

 • Omluvy sms :    Jméno dítěte + den omluvy    na tel. číslo:
 • Veškerá ostatní přání či připomínky (náhrady, docházka atd. …):     nebo email:    info@rcpilnevcelky.cz
 • Zodpovědné osoby na vyzvedávání dítěteJméno a příjmení:Práva, povinnosti a podmínky Školky Pilné Včelky jsem četl(a) a souhlasím s nimi: Datum a podpis rodiče (zákonného zástupce)
 • V Praze dne
 • …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………dat.nar……………….…